Digimon Adventure – Settei de Taichi Yagami – [Nakatsuru]